+32 476 02 37 30 | info@vibel.be

1.  Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en opdrachten tussen ViBel, een handelsmerk van Roland Wampers BE0516.865.191, De Romboutweg 142, 2930 Brasschaat en haar klanten (de Klant), en, in algemene zin, op al hun zakelijke relaties. Desgewenst worden zij aangevuld met bijzondere voorwaarden (tezamen de Voorwaarden).

1.2 De Voorwaarden kunnen enkel gewijzigd worden bij uitdrukkelijke, schriftelijke overeenkomst. Zij worden geacht door de Klant te zijn aanvaard door het enkele feit van het plaatsen van een order voor een Opdracht, zelfs indien zij in strijd zijn met zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden.

2. Definities

Opdracht: de door ViBel te leveren diensten zoals vermeld in een overeenkomst tussen ViBel en de Klant of in enig ander document dat door ViBel naar behoren is aanvaard overeenkomstig artikel 3.2 van de Voorwaarden.

3. Bevoegdheid

3.1 De Klant is gebonden door elke bestelling die hij plaatst. Zijn werknemers, handelsvertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen worden onbetwistbaar geacht te beschikken over de nodige bevoegdheid om deze laatste te verbinden.

3.2 De werknemers, verkoopvertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen zijn niet bevoegd ViBel te verbinden. De door hen ondertekende offertes, bestelbonnen en bestelbevestigingen verbinden ViBel slechts na schriftelijke bekrachtiging door een bestuurder of een daartoe bevoegde bedrijfsleider, behoudens in de gevallen waarin de Opdracht reeds is uitgevoerd. ViBel behoudt zich het recht voor een niet aldus bekrachtigde opdracht te herroepen, dan wel een dergelijke opdracht te allen tijde te bekrachtigen.

4. Informatie en medewerking van de Klant

4.1 Alvorens een overeenkomst te ondertekenen of een Opdracht te verstrekken, dient de Klant zich ervan te vergewissen dat de door ViBel te leveren diensten aan zijn behoeften voldoen. ViBel aanvaardt geen aansprakelijkheid die het gevolg is van een onjuiste keuze of beoordeling van de Klant.

4.2 Alle Opdrachten worden door ViBel uitgevoerd op basis van de door de Klant verstrekte gegevens, informatie, wensen en/of eisen. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de gegevens of andere informatie.

4.3 De Afnemer zal voor een behoorlijke uitvoering van de Opdracht zijn volledige medewerking verlenen en alle benodigde zaken en personen aan ViBel ter beschikking stellen, waaronder desgevraagd een werkruimte met passende faciliteiten, medewerkers , alsmede toegang tot alle benodigde documenten en gegevens.

5. Levering

5.1 ViBel zal een begin maken met de uitvoering van de Opdracht nadat zij overeenkomstig artikel 3.2 van deze Voorwaarden is gebonden. Indien ViBel eerder met de uitvoering van de Opdracht aanvangt, behoudt ViBel zich het recht voor de uitvoering van de Opdracht op te schorten.

5.2 Eventuele leveringstermijnen of uitvoeringstermijnen zijn slechts te beschouwen als een termijn waarbinnen ViBel zich naar beste kunnen zal inspannen de Opdracht uit te voeren. Deze leveringstermijnen of uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief, met dien verstande dat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door meerdere factoren, zoals de kwaliteit van de verstrekte informatie en medewerking. Een vertraging kan in geen geval aanleiding geven tot annulering van een Opdracht of tot enige schadevergoeding, behoudens opzet.

5.3 De levering van diensten door ViBel vindt plaats op de plaatsen en tijdstippen waarop de diensten worden verricht.

6. Derden

6.1 De Opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ViBel bij de uitvoering van de Opdracht geen derden inschakelen.

6.2 Indien dit naar het oordeel van ViBel noodzakelijk is, kunnen derden bij de uitvoering van de Opdracht worden betrokken en zal de Opdrachtgever op verzoek van ViBel alle medewerking verlenen en zo nodig met deze derde een afzonderlijke overeenkomst sluiten.

7. Aansprakelijkheid

7.1 ViBel verplicht zich haar contractuele verplichtingen uit te voeren met alle redelijkerwijs te verwachten zorgvuldigheid volgens de gebruikelijke professionele gebruiken, met uitdrukkelijke uitsluiting van enige resultaatsverbintenis.

7.2 ViBel is niet aansprakelijk, noch contractueel noch uit onrechtmatige daad, voor verlies van of schade aan de Klant, ongeacht of ViBel nalatig is geweest of niet, behalve voor dergelijk verlies of schade die is veroorzaakt door fraude en/of opzettelijk wangedrag van ViBel. ViBel is niet aansprakelijk jegens Klant voor enige indirecte schade of gevolgschade al dan niet voortvloeiend uit of in verband met (i) een schending van haar verplichtingen of (ii) haar nalatigheid in de uitvoering van haar verplichtingen, met uitzondering van dergelijke verliezen of schade die zijn veroorzaakt door fraude en/of opzettelijk wangedrag van ViBel.

7.3 De aansprakelijkheid van ViBel is in ieder geval beperkt tot de vergoedingen die de Klant daadwerkelijk aan ViBel heeft betaald gedurende de lopende overeenkomst met een maximum van EUR 50.000.

7.4 De aansprakelijkheid van ViBel ontstaat slechts indien Klant ViBel onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt en uiterlijk binnen twintig dagen na het ontstaan van de schade.

7.5 De Opdrachtgever vrijwaart ViBel van iedere aanspraak van derden als gevolg van de door ViBel verrichte werkzaamheden.

8. Prijzen en betalingen

8.1 Prijslijsten en specificaties en offertes worden slechts bij wijze van inlichting verstrekt en kunnen door ViBel zonder kennisgeving worden gewijzigd zolang er geen overeenkomst is. Alle prijzen zijn exclusief BTW af operationeel hoofdkantoor, met toeslagen en belastingen. Alle facturen worden opgemaakt in euro's, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2 ViBel zal het door de Klant verschuldigde bedrag, deugdelijk gespecificeerd, factureren. De facturatie gebeurt maandelijks op basis van de geleverde prestaties en gemaakte kosten. Alle facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum. Deze betalingen zijn niet onderworpen aan enige compensatie of inhouding.

8.3 Elke klacht betreffende een factuur moet binnen de vijf werkdagen na ontvangst ervan per aangetekend schrijven worden toegezonden, wat geacht wordt te zijn ingegaan drie werkdagen na de datum van de factuur. Na deze termijn zal geen enkele klacht meer in aanmerking worden genomen. Een klacht kan in geen geval opschorting van betaling rechtvaardigen.

8.4 Indien de Klant na schriftelijke ingebrekestelling door ViBel in gebreke blijft met de nakoming van enige verplichting, behoudt ViBel zich het recht voor alle gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen, ter zake van de invordering van vorderingen op de Klant aan de Klant in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 500,-. Ten slotte zal elke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, elk protest van een niet-geaccepteerde wisselbrief, elke aanvraag van een minnelijk of gerechtelijk akkoord, elke opschorting van betaling of elk ander feit dat de insolvabiliteit van de Klant zou kunnen impliceren, van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke betaling van alle openstaande facturen met zich meebrengen en zal aan de Klant een intrest worden aangerekend op maandelijkse basis, aan het wettelijk percentage, op alle openstaande schuldvorderingen vanaf de datum van de niet-betaling. Bovendien geven deze situaties ViBel de bevoegdheid om haar eigen verplichtingen op te schorten en de lopende contracten geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder enige andere formaliteit dan een kennisgeving per aangetekend schrijven, en zonder schadeloosstelling.

8.5 Onverminderd vaste prijsafspraken, kan het verschuldigde bedrag worden verhoogd met orderkosten, portokosten en kosten van derden. Verhoging kan ook plaatsvinden indien werkzaamheden buiten het kantoor van ViBel dienen plaats te vinden. De reis- en wachttijdvergoeding bedraagt 50% van het geldende uurtarief. De wijze van vervoer wordt door ViBel bepaald.

8.6 De prijzen zijn onder meer gebaseerd op de kosten van salarissen, sociale premies, materialen, en reis- en verblijfkosten e.d., alsmede de wisselkoers tussen de valuta's op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Met uitzondering van vaste prijsafspraken is ViBel bevoegd bij wijziging van een of meer van de kostenposten en wijziging van de wisselkoers, de prijzen aan deze wijzigingen aan te passen.

8.7 Indien wordt gefactureerd op basis van een vaste prijs, betekent dit dat de Opdracht wordt uitgevoerd op basis van vooraf overeengekomen prijs, offertes en specificaties. De prijs wordt vastgesteld volgens variabelen die gelden op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Wijzigingen in de Opdracht kunnen leiden tot een wijziging van de in de offertes en bestekken vermelde tarieven en kosten.

8.8 Wanneer facturen op nacalculatie dienen te worden gebaseerd, betekent dit dat een globale kostenraming van de Opdracht kan worden gemaakt. Aan het einde van de Opdracht zullen alle daadwerkelijk gemaakte kosten die daarmee verband houden, worden berekend en in rekening gebracht. De Opdrachtgever is zich er dan van bewust dat de mogelijkheid bestaat dat de eerder gemaakte inschatting lager kan zijn dan de werkelijk gemaakte kosten.

8.9 Indien geen specifieke afspraak over facturering is gemaakt, zal de Opdracht worden uitgevoerd op basis van nacalculatie.

8.10 ViBel heeft het recht om aanbetalingen in rekening te brengen die in mindering worden gebracht op de prijs. Aanbetalingen vormen het begin van de uitvoering van de Opdracht en geen waarborgsom die de Klant kan inleveren om zich te bevrijden van zijn verplichtingen.

9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten die voortvloeien uit alle door ViBel verrichte werkzaamheden, ongeacht waar en wanneer deze zijn verricht, berusten bij ViBel. De afnemer zal op verzoek en voor rekening van ViBel, doch overigens zonder enige tegenprestatie, alle bescheiden verrichten en alle handelingen verrichten die nodig of wenselijk zijn om alle recht, titel en wettelijke bescherming in ViBel te bevestigen.

10. Beëindiging, aanpassing en annulering

10. 1 De overeenkomst kan met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving worden beëindigd (i) indien één der partijen enige voorwaarde of bepaling van enige overeenkomst niet nakomt of uitvoert, voor zover dit verzuim niet is hersteld binnen twee weken na een schriftelijk verzoek van de andere partij om dit verzuim te herstellen en (ii) indien één der partijen een cessie doet ten gunste van haar schuldeisers, schriftelijk toegeeft niet in staat te zijn haar schulden op de vervaldag te voldoen, een daad van faillissement pleegt, faillissement of insolventie wordt aangevraagd of een curator of bewindvoerder wordt aangesteld, of onderworpen is aan een procedure die tegen haar is ingesteld voor faillissement of insolventie of het verlenen van kwijting aan de schuldeisers

10.2 Indien de benodigde gegevens of andere informatie niet, niet tijdig, en/of niet overeenkomstig de overeenkomst ter beschikking van ViBel zijn gesteld, of indien de Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft ViBel het recht de Opdracht te beëindigen of te ontbinden, dan wel de uitvoering van de Opdracht op te schorten en alle kosten en schade aan haar in rekening te brengen.

10.3 Indien zich tussentijds wijzigingen en/of nieuwe feiten mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde gegevens of informatie, dan is ViBel steeds gerechtigd, hetzij de overeenkomst aan te passen, hetzij te beëindigen of te ontbinden en alle gemaakte kosten en schadevergoeding in rekening te brengen.

10.4 Indien de Afnemer een Opdracht annuleert, zal de Afnemer onverwijld een schadevergoeding gelijk aan 50% van de prijs in rekening worden gebracht, onverminderd de volledige facturering van de door ViBel reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

11. Overmacht

11.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. ViBel behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor betaling te vorderen van verplichtingen die reeds waren nagekomen voordat de overmacht bekend werd.

11.2 Indien de overmacht van tijdelijke aard is, heeft ViBel het recht haar verplichtingen op te schorten zonder enige vorm van schadevergoeding. Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden zonder enige vorm van schadevergoeding.

12. Geheimhouding

12.1 ViBel en de Klant verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, elkaars klanten, bestanden en Producten, waarvan zij kennis nemen bij werkzaamheden voor elkaar of voor klanten van de Klant.

13. Varia

13.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan rechten en verplichtingen die voor hem voortvloeien uit zijn relatie met ViBel aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ViBel.

13.2 Indien één of meer bepalingen van de Voorwaarden nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Partijen zullen ten aanzien van bepalingen die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat partijen ernaar zullen streven dat de Voorwaarden in hun geheel in stand blijven.

13.3 Alle overeenkomsten tussen ViBel en de Klant, inclusief de Voorwaarden, worden beheerst door Belgisch recht. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met overeenkomsten tussen ViBel en Klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank te Antwerpen.

13.4 Indien deze algemene voorwaarden ook in een andere taal dan de Nederlandse taal aan de Klant ter hand zijn gesteld en tussen de verschillende taalteksten interpretatieverschillen bestaan, is de Nederlandstalige tekst doorslaggevend.