0

(This information is currently only available in Dutch. Thank you for bearing with us)

Definities:

 1. Gebruiker: iedere bezoeker op vibel.be
 2. Verkoper: een derde partij, rechts- of een natuurlijke persoon, die via ViBel.be producten of diensten aan de Gebruiker aanbiedt.
 3. Klant: een Gebruiker die via ViBel.be overgaat tot de aankoop of huur van een product of dienst.
 4. Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Verkoper en een Klant als gevolg van een bestelling via ViBel.be
 5. Platvorm: de omgeving waarop door derde partijen producten en diensten aan Gebruikers worden aangeboden.


Artikel 1 - Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het de bestelling en de koop van producten bij Verkopers via vibel.be.

Iedere Klant die een bestelling plaatst van een product dat door een Verkoper wordt aangeboden op ViBel.be, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Hiervan kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken, die in deze Algemene Voorwaarden worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door ViBel.be ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Verkoper(s)).

ViBel heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te gelegener tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een koper nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door een Verkoper, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Het is daarom raadzaam om deze Algemene Voorwaarden te raadplegen alvorens een bestelling voor een product van een Verkoper wordt geplaatst.

Artikel 2 - Account

Elke Klant heeft per definitie een klantenaccount als gevolg van een door de Klant geplaatste bestelling bij een Verkoper op ViBel.be.
Om te kunnen bestellen dient de Klant minimaal 18 jaar oud te zijn en over een email adres te beschikken.

ViBel.be is te allen tijde gerechtigd om bepaalde bestellingen voor producten of diesnten van Verkopers niet te verwerken of om aan de verwerking ervan bijzondere voorwaarden te verbinden.

De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van de eigen account en voor het gebruik van zijn gebruikersnaam en watchwoord.  ViBel.be adviseert de Klant dan ook om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.

Artikel 3 - Aanbod door derde partijen

De Klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen de Klant en de Verkoper, die de derde partij die het product en/of de dienst ter verkoop aanbiedt en dat ViBel.be uitsluitend het platform ter beschikking stelt en bij deze overeekomst geen partij is en/of wordt.

Bij vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte producten van Verkopers, dient de Klant zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot de betreffende Verkoper. De koper erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op ViBel.be en ViBel.be op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.

Artikel 4 - Bestelling en levering

Een Klant kan via het normale bestelproces op ViBel.be een bestelling plaatsen voor een product en/of dienst dat door een Verkoper wordt aangeboden.
De Klant ontvangt van de Verkoper een pakbon.
De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de koper aan de Verkoper ter zake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 5 - Vergoeding en betaling

Indien Klant een tweedehands product bij een Verkoper koopt, dan is Klant een servicebijdrage ter hoogte van 1 EUR verschuldigd voor het gebruik door de Klant van het Platform waarop de Koopovereenkomst tot stand komt, welk bedrag door ViBel.be bovenop de koopprijs aan de Klant in rekening wordt gebracht, en als zodanig onderdeel uitmaakt van de factuur, en ten goede komt aan ViBel.be.

De Klant is de koopprijs van het via het Platform bij de Verkoper aangekochte product verschuldigd aan ViBel.be en is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de Verkoper. Betaling door de Klant kan uitsluitend plaatsvinden aan ViBel.be.

Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door ViBel.be is gewezen op de te late betaling en ViBel.be de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag een vertragingsrente en/of administratiekosten verschuldigd, alsmede de incassokosten, onverminderd de bevoegdheid van ViBel.be om de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.

Het is Klant toegestaan ViBel.be cadeaubonnen en/of kortingcodes in te wisselen bij de aanschaf van producten van Verkopers.

De Verkoper heeft onherroepelijk het recht aan ViBel.be verleend om in naam van ViBel.be en met uitsluiting van de Verkoper de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen de Klant en de Verkoper.

ViBel.be zal vorderingen op de Klant behandelen conform zijn normale incassobeleid.

Artikel 6 - Bepalingen die gelden voor de aanschaf en retournering - herroepingsrecht.

Bij de aankoop van een product of dienst via ViBel.be bij een Verkoper, dan verplicht de Klant zich de Algemene Verkoopvoorwaarden van de desbetreffende Verkoper te lezen en te accepteren en zal een bestelling vervolgens bovendien worden verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden gesteld in de Algemene Verkoopvoorwaarden van de desbetreffende verkoper.

De Klant is gerechtigd om een bestelling binnen de door de Verkoper in haar Algemene Voorwaarden gestelde termijn te retourneren ("herroepingsrecht"), met inachtneming van de retourneringsvoorwaarden van deze Algemene Voorwaarden. Tenzij anders gestipuleerd, bedraagt deze termijn veertien (14) dagen.

Ter bevordering van de afhandeling van een retourzending zal de Klant, voorafgaand aan de retourzending van de retourzending op de hoogte te stellen door gebruikmaking van de retourknop naast het artikel in zijn bestelstatus. De Klant spant zich in het artikel binnen 24 uur nadat de Klant de retourzending heeft gemeld bij ViBel.be, aan de betreffende Verkoper te retourneren.
 
Indien de Klant op voorgeschreven wijze van zijn herroepingsrecht heeft gebruik gemaakt, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de Klant reeds een bedrag betaald heeft, zal ViBel dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen. Tenzij de Verkoper aanbiedt het product zelf af te halen mag ViBel.be wachten met terugbetalen tot de Verkoper het product heeft ontvangen of tot de Klant heeft aangetoond dat hij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Indien een Verkoper die een rechtspersoon is, een bestelling drie (3) dagen na de uiterste leverdatum nog niet heeft aanvaard, zal ViBel.be de Klant laten weten dat zijn bestelling niet is aanvaard en de eventueel door ViBel.be ter zake reeds ontvangen betaling retourneren.

Artikel 7 - Informatie en gebruik gegevens

De Klant zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat de Klant tijdig kennis kan nemen van door ViBel.be en/of de Verkoper aan de Klant verzonden informatie.  

De Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn naam en adres, e-mailadres en telefoonnummer aan de Verkoper worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de de bestelling of als de Klant hiervoor toestemming heeft gegeven. De Verkoper is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst/de bestelling of wanneer de Klant voor het gebruik van de gegevens toestemming heeft gegeven.

De Klant erkent dat een evaluatiesysteem (review) onderdeel uitmaakt van het verkoopproces. De Klant zal hier per e-mail voor worden uitgenodigd. De Klant verklaart dat hij, indien hij deelneemt aan het evaluatiesysteem, dit te goeder trouw zal doen. De Klant staat er voor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en niet misleidend is. ViBel.be is te allen tijde gerechtigd om een review niet op de site op te nemen dan wel deze te verwijderen indien de Verkoper aantoont dat een review in strijd is met wet- of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden, uitsluitend een productreview betreft of niet over de juiste Verkoper gaat, (een) persoonsgegeven(s) of een URL bevat of frauduleus is.

Artikel 8 - Email communicatie via het ViBel.be platform

ViBel.be stelt ten behoeve van de communicatie tussen Klant en Verkoper een email applicatie ter beschikking die de goede afhandeling van een koop kan faciliteren, naast de klassieke communicatie waarvoor de Klant en de Verkoper kunnen opteren.

De Klant stemt bij elke gebruikmaking van de email applicatie in en geeft ViBel.be toestemming om de communicatie op te slaan, in te zien en te gebruiken overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden.

De communicatie via deze email applicatie verloopt wordt door ViBel.be op haar servers opgeslagen en kan door ViBel.be ingezien en gebruikt worden om:
- de Klant en Verkoper te ondersteunen in geval van vragen en/of problemen;
- te beoordelen of de Verkoper aan de haar gestelde vereisten voldoet en
- procesverbeteringen te analyseren.

Deze emailcommunicatie zal door ViBel.be maximaal twee jaar worden bewaard.

Artikel 9 - Beperkingen

ViBel.be is gerechtigd om eenzijdig te beslissen om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het account te blokkeren -zowel als Verkoper als in de hoedanigheid van Klant- en de mogelijkheid om via ViBel.be artikelen van Verkopers te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van een Klant.

Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden of van de procedureregels in strijd zou zijn met enige huidige of toekomstige wettelijke bepaling, dan zal de wettelijke bepaling de geldende regeling vervangen.

Artikel 10 - Toepasselijk recht

Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.  Enkel de rechtbank van Brussel is bevoegd.

Who is ViBel

TPG Belgium BV | SRL
The Power to Growth

Rue du chemin de fer, 10
B-1350 Orp - Jauche

 • +32 496 12 62 08
 • info@vibel.be

Get Support

Questions or suggestions are more than welcome. Just ask.

Italiëlei 124
B-2000 Antwerpen

 • +32 472 820 696
 • sales@vibel.be

Login Form

 

Register to save more

Register an account today and get great deals, offers and customised products only for you.

 • Secure registration form
 • Your data on your hand, you can update anytime
 • Save your favourite products and access anytime
 • Order products easily.